Foreningsstamma2015

 

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma I Sannäs Fiber Ekonomisk Förening organisations nummer 769622-3465

Tid: Lördagen den 23 maj 2015 kl. 10:00

Plats: Folkets hus, Sannäs

Agenda:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 11. Beslut om budget.
 12. Beslut om årsavgift och andra avgifter.
 13. Val av ordförande.
 14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleant/er
 16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara      sammankallande.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
 18. Mötets avslutande.

Michael Ekman

Ordförande Sannäs Fiber Ekonomisk Förening