Kallelse till Föreningsstämma 2023

Kallelse till Föreningsstämma 2023

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Sannäs Fiber ekonomisk förening, Organisationsnummer 769622-3465

Förvaltningsberättelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse och Budget kommer att finnas tillgängliga på Årsmötet.

       Tid: Söndag den 11:e juni 2023, Kl. 10.00       

Plats: Sannäs Folkets Hus

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11 Beslut om budget.

12.Beslut om årsavgift och andra avgifter.

  • Styrelsens föreslår att sänka Nätavgiften med 100:- inkl. moms / månad.
  • Styrelsen föreslår att övriga avgifter behålles oförändrade

13.Val av ordförande

14.Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

15.Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

16.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall

vara sammankallande.

17.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller

föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

18.Mötets avslutande.


Comments are closed.